O křtu dětí - první informace pro rodiče, prarodiče a kmotry.

I v naší duchovně vyprahlé společnosti uvažují mnozí rodiče v souvislosti s narozením svého dítěte také s jeho křtem. Přijměte, prosím, následující řádky jako první informaci ještě před tím, než o křest vašeho dítěte požádáte.

Potřebovali bychom pokřtít dítě

V nadpisu je uvedena jedna z vět, které kněz slyší, když za ním rodiče přicházejí, aby žádali o křest. V této větě rodiče mluví o křtu dítěte jako o své vlastní potřebě. Křest je ale spíše potřeba narozeného dítěte, i když ono ji ještě neumí formulovat. Jiní rodiče žádají o křest takto: „Co musíme splnit, abyste nám pokřtil naše dítě?“
V naší církvi sice nemáme žádný závazný formulář s názvem „Žádost o křest dítěte“, ale přesto je třeba o udělení křtu požádat kněze. Zájem o křest by měli projevit rodiče dítěte, ne prarodiče nebo kmotři. S ústní žádostí je třeba se obrátit na kompetentního kněze. Tato žádost je prvním svědectvím o tom, že rodiče chtějí zprostředkovat svému dítěti po narození veliký dar a zároveň vyjadřuje jejich odhodlání pro to také něco udělat.

Kdo je první kompetentní

Ať bydlíte kdekoliv, první, za kým byste měli zajít žádat o křest dítěte je farář místa vašeho trvalého bydliště. Může se stát, že znáte nějakého jiného kněze a chcete, aby vaše dítě pokřtil právě on. Nebo chcete, aby vaše dítě bylo pokřtěno někde jinde než ve farním kostele vašeho trvalého bydliště. Je to možné, ale i tak by měl být váš farář první, za kým zajdete, komu se představíte a ohlásíte mu svůj úmysl. To není nějaká byrokracie, ale naplnění předpisů církevního práva, jejichž snahou je bdít nad pořádkem v Církvi.

Co mohu udělat pro křest svého dítěte?

Nutnou podmínkou křtu dítěte je víra jeho rodičů. Víra v Boha Otce, jeho Syna Ježíše Krista a Ducha svatého. Protože víra je osobní rozhodnutí, kterého vaše dítě ještě není schopno, musejí se za něj při křtu rozhodnout pro víru jeho rodiče a kmotři. Zároveň s tímto vyznáním se také zavazují, že budou pokřtěné dítě ve víře vychovávat. Na výslovnou otázku, která se týká právě výchovy dítěte ve víře, hned na počátku křestního obřadu odpovídají jasným slovem: „Ano“.
V současné době přibývá rodičů, kteří katolickou víru nepraktikují (neúčastní se pravidelně bohoslužeb a nezapojují se aktivně do života Církve) a přesto z nějakého důvodu chtějí, aby jejich dítě bylo pokřtěno. I zde platí: minimum pro křest dítěte je víra rodičů. A z toho tedy vyplývá, že to nejlepší, co mohu udělat pro křest svého dítěte, je víru poznávat, ve víře růst a víru navenek projevovat. Aby dítě mohlo být pokřtěno, je třeba, jak říká církevní právo, aby byla opodstatněná naděje, že dítě bude vychováno v katolické víře. Je velkou radostí kněze, když rodiče, kterým dítě pokřtil, poctivě konají třebas i malé krůčky na cestě víry. Menší radost je pak z těch, kteří sice svým „Ano“ křesťanskou výchovu slíbí, ale nakonec se ukáže, že to nemysleli příliš vážně. Ani se svým osobním růstem ve víře, ani s vedením dětí k Bohu.

Kmotr 

Jako pomocníky při plnění závazků vyplývajících z přijetí křtu rodiče vybírají svým dětem kmotry. Posláním kmotra je doprovázet pokřtěného na cestě křesťanského života a povzbuzovat ho slovem i příkladem, aby žil křesťanským životem. Církevní právo říká, že má být jen jeden kmotr, nebo jedna kmotra. V případě, že se rodiče rozhodnou pro dva kmotry, má to být muž a žena. Kmotrem může být člověk, který dovršil šestnáctý rok svého věku, je pokřtěný v katolické Církvi, dále by měl být biřmován, přistupovat ke svatému přijímání a účastnit se aktivně života Církve. Pokud tyto požadavky nesplňuje, může být přibrán jako tzv. svědek křtu.

Křestní jméno

Na památku křtu, který je co do důležitosti v životě člověka někdy přirovnáván k jeho druhému narození, je možné ke jménu, které jste dítěti vybrali po jeho narození, připojit i druhé (křestní) jméno. To se zvláště doporučuje, pokud jméno dítěte nemá vysloveně křesťanský ráz. Vybrané křestní jméno nějakého světce či světice dává pak dítěti vzor k následování pro jeho život a zároveň mezi svatými vybírá zvláštního nebeského ochránce i přímluvce u Boha, kterého křesťanská tradice označuje slovem patron. Toto jméno se neuvádí v občanské matrice a zaznamenává se pouze do Knihy pokřtěných dané farnosti.

Křest je veliký dar, aneb co křest působí

Při křtu Bůh člověku odpouští dědičný hřích a v případě člověka, který dosáhl užívání rozumu i všechny hříchy osobní, kterých se dopustil. Ale nejsou to jen hříchy, které se odpouštějí. Obřadu křtu dospělých předcházejí zvláštní modlitby (exorcismy), ve kterých kněz prosí za toho, kdo bude pokřtěn, aby byl vysvobozen z moci zla. Toto osvobození můžeme vnímat jako jakousi negativní stránku křtu – křest, který člověka něčeho zbavuje. Tou pozitivní stránkou křtu jsou Boží dary, kterými Bůh člověka při křtu zahrnuje. Bůh Otec přijímá člověka za své dítě, přijímá ho do své rodiny – Církve. To je pak důvod k tomu, abychom nepovažovali křest za soukromou událost v životě rodiny. Je to věc, která se týká celého společenství Církve a konkrétní farnosti. Proto je vhodné udělovat křest při slavení bohoslužby, při kterém jsou přítomni kromě příbuzných a přátel i zástupci farní rodiny. Nově pokřtěný dále dostává od Boha pomoc ke konání dobra a vyznávání víry. Je Bohem povolán, aby svoji víru vyznával, přinášel Bohu oběť celého svého života a uspořádal vše ve svém životě podle Božího řádu a jeho přikázání. Vnějším znamením tohoto poslání je po křtu pomazání dítěte posvátným olejem (má název křižmo). Toto pomazání znamená povolání i vybavení silou k plnění svěřených úkolů. A konečně křest spojuje člověka s Ježíšem Kristem, stává se jeho následovníkem. Úděl Ježíšův – smrt a vzkříšení – se stává i jeho údělem.

Křest dětí v naší farnosti

O křest dítěte je třeba požádat faráře farnosti, kterým je P. Zdeněk Novák. Buď osobně po skončení bohoslužeb v kostele, nebo telefonicky na čísle 495 211 194 nebo 731 598 937. Při našem prvním kontaktu smluvíme termín vaší návštěvy ve farní kanceláři, kde proběhne příprava rodičů na křest dítěte. Nejde o nějaké zkoušení či prověřování vašich náboženských znalostí. Budeme společně mluvit o víře, smyslu křtu a o průběhu křestního obřadu. Počítejte se dvěma setkáními v délce přibližně 45 minut. Na první setkání s sebou přineste rodný list dítěte a váš oddací list (v kopii či originál okopírujeme ve farní kanceláři). Jako dar pokřtěnému dítěti přinášejí rodiče a kmotři s sebou ke křtu křestní roušku a křestní svíci. Tyto předměty si můžete opatřit již nyní. Je možné je zakoupit např. v prodejně v kostele Božského Srdce Páně u „malého Tesca“, v knihkupectví U Katedrály na Velkém náměstí či jinde.

Pozvání k osobnímu setkání

Pokud vážně uvažujete o křtu svého dítěte, vydejte se hned v prvních týdnech po jeho narození za svým farářem. V osobním rozhovoru můžeme společně najít odpověď na otázky, které si kladete v souvislosti s tímto důležitým krokem v životě vašeho dítěte i celé rodiny.